Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len overgaan. Ik zelf zal U hier in behulpzaam zijn , en U in voorraad reeds mijne ervaringen en waarschuwingen mededeelen.

Eike kleeding, welke de ligchaamlijke houding bedekt, moet Gij dus, zoo veel mooglijk is, vermijden. Lange overrokken moeten dérhalven geene gewoone kleedipg zijn , wijl men onder dezelven de beweging en houding var, voeten en knieën niet zien kan. — Buiten dat voegt geen kleed voor den gevvoonen dragt, wanneer het de fchoone evenredigheid van den mensch, dat pronkftuk der Schepping, verbergt.

Van de veeierleie kwaade gewoonten der Kinderen in hun gaan en zitten, zal ik 'er Hechts twee, en wel de erglte aanteekenen. Van dat zoort js, het indrukken van de borst. Dikwijls fteken de Kinderen de fchouderen vooruit , terwijl zij den rug krom houden. Is dit gebrek reeds eene gewoonte geworden, waartoe men het nooit moest laten komen, dan is het volgende middel het befte. Men maake van eenen breeden lederen riem twee armringen , die men elk langs den arm naar boven tot op den fchouder, en onder den oxel fchuift; aan eiken ring hechte men een riem, die op den rug komt, en men gespe beide de riemen aan eikanderen , zoo moeten natuurlijk de fchouderen agterwaarts en de borst vooruit komen, hetgeen de vrije ademhaaling bevordert, en het ganfche ligchaam eene veel beter houding geeft. En deze ringen moeten Zoolang gedragen worden , tot dat het tedere ligcha&ai naar deze houding gegroeid is.

Ees»

Sluiten