Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~(19 >-

Ien , en afkeer van de heilzaamfte waaïheden de Ziel geheel en al verduifteren. Alsdan wijzen de driften, geenszins de reden, hem den weg; dan zijn de begeerten zonder behoorlijke richting , zonder onderlinge overeenftemming. Daar alsdan de verbeelding geheel verpest is, ontaarden zelfs de anders oafchuldige gewaarwordingen. Het geheugen houdt zich alsdan met het herdenken van het uitgevoerde kwaad bezig, en de edelfte krachten des iigchaams worden beestachtig uitgeput door een , alles bedervend , onmaatig zinlijk genot. — Zoodanig is de zedenlijké toeftand van een boos, bedorven mensch, zoodanig is de ftaat van menig een misdaa. diger. Met huiverigen afkeer befchouwt men den, zoo diep beneden zijne beftemming weggezonken , mensch. Dan, hoe behoort men hem ter voorbereiding tot den dood en de eeuwigheid te behandelen ?

Laten wij afzonderlijk de regelen hiertoe opgeven, zoowel met betrekking tot zijn natuurlijk ,\ls zedenlijk bedorven toeftand.

Men heeft bij zulk een mensch zorgvuldig a|]es optemerken, wat 'er, van het oogenblik af, dat hem zijn doodvonnis aangekondigd wordt, in zijn dierlijk geftel omgaat. Ingevolge der gefteldheid van z.'jn temperament , kan de fchrik over zijn hoop loozen toeftand de fchroomlijkfte uitwerkingen op zijn natuurlijk geitel hebben. Het dikke bloed welk nu met verdubbeld geweld door de gefpannen flagaderen naar het hoofd wordt gedreven , kan raa. fercij, dolheid en woede veroorzaaken.

B a Om

Sluiten