is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verftandige godgeleerde, en andere gerchriften, eena gegronde en zuivere kennis van den Godsdienst verkregen hebben, op veele plaatzen ziet verflap. pen , in het bijwoonen van dm openbaaren Godsdienst? Ik zal,' vervolgde hij, u hier mijne gedagten mededeelen.

Het fpreekt van zelfs, dat hij, die zich verledigen wil, om zijn verftand en hart, door het lezen van goede boeken, te verbeteren , niet onverfchillig omtrend den openbaaren predikdienst zijn kan. Hij toch weet te wel, hoezeer de leevende ftem, en het ftaatelijke van den openbaaren Kerkdienst , gefchikt is, om en het verftand en het hart te verbeteren. Hij kent als mensch , en als Christen, zijnen pligt, om ook, in dezen , anderen door zijn voorbeeld optewekken» Want ik fpreek hier niet van dezulken, die door hunne kennis, of liever valfchen fmaak, op dwaalwegen gevoerd zijn, en de zuivere gronden van het Christendom uit het oog verloren hebben. Van zulken moeten wij gelooven , dat ze niet alleen onverfchillig tegen, maarniet zelden, verachters van den openbaaren Godsdienst zijn; en op wier deugden men niet veel meer, dan op die van eenen flegten Heiden, roemen kan. Neen: ik bedoel menfchen, die, door het lezen van fchoone fchriften , een zuiver begrip en goeden fmaak van den Godsdienst verkregen hebben. Zulken, zeide ik , vertraagen niet weinig , in het bijwoonen van den openbaaren Godsdienst.

Onderzoeken wij de gefteldheid van veele Predi. kanten in deze dagen ; misfchien zal dan openbaar worden , waaraan men de reden moet toefchrijven, Is 'ef VI.D.I.S. $ eer»