is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een dat konde bewijzen, 't geen hij wilde betoogen; eene opeenftapeling van tegenflrijdigheden werdc met eene harde Hem nitgefproken, en met kwakzatverachtige gesten den Lieden toegemeten; over het geloof in C hrist u s had hij denkbeelden, welken volftrekt geen verftandïg Mensch rijmen kon; althands alle voorftanders van goede werken werden voor niets minder, dan voor ongeloovige dwaalenden Menfchen gehouden. Zie daar de Predikatie.

Wat de toepasfing aanging, deze was (gelijk zij doorgaands van zulke fnaaken is) geheel ftrijdig met de verklaaring; onder alle zonden was niet van de minfte het ftaan naar nieuwigheden iu de leer: waarom hij ook het onderzoek van nieuwe Theologifche en andere Boeken als verderflijk befchouwde, en bitter uitvoer tegen dezulken, die hun werk maakten , om en hun verftand en hart daardoor te verbeteren. „Blijft, blijft, riep hij eindelijk uit, bij de zuivere Leer van den Heidelbergfchen Catechismus i leest, zoo gij lezen wilt, Bunjan en Smijtegeld, en meer andere oude Lichten, en gij zult de waare wijsheid bekomen !!!" Als ik nu vooronderftel, en wie twijfelt daaraan ? dat 'er meer zulken gevonden worden , is het dan wel te verwonderen , dat men, in een tijd van zulk eene toenemende verlichting, zelfs onder den geringen Burger, zoo weinig Menfchen , op zommige plaatzen in de Kerk ziet ? Vooral, als men 'er bij in aanmerking neemt, dat de minst kundige Predikanten doorgaands de zwaarfte en wel prophetifche ltoffen willen verklaaren.

F 2 Hier