Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 517 3-

en Geluk aantewijzen , daar elk bijzonder land, elke onderfcheiden regeeringsvorm , elk verfchillend volkscharakter , de bijzondere inrichting van elk huisgezin , de onderfcheiden aard van eik mensch, deszelfs bijzondere, eigenfchaplijke oorzaaken daarvan bevat , welker onderfcheiden menigte , noch bepaald , noch opgenoemd, kan worden. Het behoort, derhalven, tot ons oogmerk genoeg te zijn , wanneer wij, onder derzelver onbepaalde menigte, dezulken aanftippen , welken het eerst en zekerst in het opmerkend oog lopen.

I. 'sVolks onmaat ige belastingen benemen, overal, waar die plaats hebben . aan hetzelve de vatbaarheid voor verlichting, en de gefchikt beid tot zedenlijke verbetering , verhinderende aldus deszelfs gelukzaligheid. — Tot^het dankbaar aannemen der waarheid, en tot de aanwending van heilzaame leeringen , wordt zekere rust en kalmte van ziel vereischt. Op eenen geest, door zorg en kommer ternedergedrukt, valt de ftraal der waarheid, als op eene rots; zij fchittert , worde teruggekaatst, maar dringt niet in, Hoe kan de ziel van den gemeenen man , die beftendig door zorg. voor zijne nooddruft gedrukt is , die oncphoudenlijk | tegen nieuwe afperfingen , en bekrimpingen van zijn, reeds zoo gering, Jnkomen zugten en ftrijden moet , lust of gevoel hebben voor verlichting, des verftands , al werdze hem van den Hemel aan. geboden? In veele gewesten , onder het befchaafde menschdom heeft de Boerenftand, het grootst, het. nuttigst gedeelte des menschdoms, geen eigendom. Elders, waar en deze fland, en het overig. Gemeen,, Mm 3 eeni-

Sluiten