is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Over de noodzaaklijkheid

lighnam, zegt de beroemde Lor rij, gaat gepaard eene leevendige verbeeldingkracht, vaerdig oordeel , kortfrondige hoop , zeer gemaklijk tot wanhoop overgaande, geweldige hartstogten, maar ook fpoedig van zelve bedaarende. Zij, die eene fterke fpiervefel bezitten, zijn moeilijk en traag, doch te gelijk taai en vasthoudende van geheugen. Zij, wier fpiervefel dunner en fijner is, pronken, integendeel, met een vaardig geheugen, alhoewel de indruk van zaaken ligtelijk en fpoedig wordt uitgewischt. Genen hebben meer aandacht noodig, dezen minder. De eerften bezitten een alles verwinnend geduld ; de laatften doen flechts eenen enkelen geweldigen aanval. Van hier is de ftoutmoedigheid van zulke Volken , aan welken eene dunne en gefpanne fpiervefel is te beurt gevallen, in den aanvang meer dan mannelijk, bij vervolg beneden het vrouwlijke. Van hier werden bij Jut Mus Caesar de Duitfchers gefchikter voor den oorlog gehouden, dan de Gallen, wordende bj de laatften de dapperheid door moeite en arbeid gekrenkt, en de moed , waarmede zij dreigden, den hemel te willen beftormen, door wanhoop vervangen; terwijl de poogingen der eerften door oefening verdubbeld werden. De daaglijkfche ondervinding (en dit zij bij herhaaling gezegd) levert te veele bewijzen op van den onwraakbaaren invloed der verfchillende ligbaamsgefteldheeden op de vermogens en neigingen der ziel, om langer bij dit onderwerp ftilteftaan. Alleen zijn wij verpligt, eeuftemmig met Galenus aanteneemcn, dat de zede:!-