is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

best , den Kindermoord ? 93

redig met de overtreding was. Geheel anders moet de vrjze Wetgever handelen. Wüt Gi„ die her geheiligde voorregt van God eenigzius ben , om het geluk des menschdom.■ te bevorderen he zelve van het kwaad terughouden , en tot het goede aanfpooren, leer dan, eerst, de zedenl,,ke S de menfehen, waarover gij verttand.g naaiur uw 2ebruik maaken

heerfchen wilt, kennen, en leer georm van alle zijne vermogens, krachten, en driften. z!ek eer dikwijls de oorzaken, welke de o, totd inden Staat bevorderen, niet in de verdorvenheid der menschlijke natuur, maar veeleer in valfche godsdienstbegrippen , vooroordeelen , 011 wtndhl, valfche eerzucht ingewor^e de gewoonten, verkeerde ftaatkunde en valfche verlichting. Tracht voornaamlijk deze ontaarde bxVnL van 'smenfchen werkzaamheid te zuiveren, wanneer gij het getal der ondeugden, en derzelver uitbarfting, onder uwe onderdaanen verminderen wilt Houd den hoogden graad der ftraffen met voor het beste middel, om de ondeugd te onderdrukten Neem bij uwe ftrafwetten den godsdienst, zeden' neigingen, verlichting , en geestvermogens, van uw Volk in aanmerking. Ontwerp uwe wetten naar de leiding van alle deze hulpmiddelen, en geenzins uw verouderde regtsgeleerde magtfpreuken. Vraag niet „welke ftraffen heeft Moses, Konstantitn de Groote, Justiniaan, Karel V. of eenig ander Wetgever, op zulk eene misdaad gefteld; maar vraag uw eigen gezond, onbevooroordeeld, verftand, wat thands het beitaamfte «j.