Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waare Vergenoegen. &j

bezaaiden , hemel van zijnen glinfterenden zetel geniet , aan een' piagtigen maaltijd , bij 't klinken der welluidendfte fpeeltuigen. Den eenvoudigen Landman , die zijne verfchuldigde pligten omtrend God en zijn' Naasten tn acht neemt , fchenkt Gij hier den grootften invloed der verruklijke weltevredenheid. Gewekt door 't lief muzijk van zweevende orgels bij de luistervolle aankomst van den Moozenden dageraad, verlaat hij 't logge bed, wijdt zijne daukbaare wierookgeuren aan het volzalig Opperwezen , werkt geheel' den dag met eene onvermoeide vlijt, looft den goedertieren Hemel voor zijne overvloedige weldaaden, verheugt zich in eene on/.ondige tijdkorting , en begeeft zich, met een vrolijk, en biddend hart, naar zijne ftille flaapkamer , om in de fchaduwe van de vleugelen der altijd waakzame Voorzienigheid eene krachtherftellende rust te genieten. Dan, welverre van U, geheel, den Stedelingen te willen onttrekken , biedt Gij hun uwe lieflijke heilgoederen ook aan ; doch vindt onder hen minder ijverige betrachters van hun eigen geluk; Het oogverblindend fchijngeluk , 't geen de aardfche wellust fchenkt, brengt, bij het meeste gedeelte, den ijdelen waan voord, dat zij den besten ftaat reeds bezitten , en doet hen uwe aangeboden gefchenken , onbedachtzaam , van de hand wijzen, ó Ongelukkigen , die, door 't voldoen van breidloze hartstogten, de zagte rust voor uw gemoed zoekt, hoe verwijdert Gij U van den regten weg tot het waare geluk ! Wat wreede fmarten zal de fchaadelijke flang , die Gij in uwen boezem koestert,

Sluiten