is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbetering van het hart. iiï

len bloot, welken ik, reeds, onwetend, bij mij droeg. Nog hooger klom mijne godloosheid. De vrees, van door mijn'onteerden vriend betrapt te worden, deed mij 't gewette moordtuig bij mij dragen, ó Lucius ! hoe ziddere ik, nog, wanneer ik mij deze affchuuwlijke tafereelen vo or oogen breng! Hoe pijnigen mij deze hemeltergende gruwelen, nog dikwijls , door fchiikverwekkende droomen , op het zagte dons ! Hoe gelukkig is de deugdzaame ! De herdenking van zijne edele verrichtingen doet hem, reeds, een' hemel op aarde genieten : godvruchtige bedrijven , menschlieveude daaden, fcheuken hem de blijdfte dagen : het ftreelend vergenoegen jaagt de onrustige ichimmen , de plaagen der boosdoeners, van zijne bedfponde, en verwekt hem kommerloze nachten! Gij dagt, en veelen met U, dat eene wettige verbindnis met een beminlijk voorwerp mijne hollende zinnen fluiten zou. Maar neen ! Laag genoeg zijnde , om eens anders bed te ontheiligen, maakte ik ook geene zwaariehnd, een' meineedige te worden, en de korte huuwlijksvreugd, voor mijne dierbaare Wederhelft, in een beklaaglijk verdriet te doen eindigen. Wellustige De lil a's hielden mijn hait te veel verdeeld, en deeden de ontucht 'er op zegepraalen. Vereeld in gruwelen , zag ik , zonder aandoening, de tederhartige traanen der oprechte liefde op haaien lelieblanken boezem nederrollen. Haare gegrondde klagten werden mij onverdraaglijk. Haare getrouwe waarfchuwingen, hoe billijk, maakten, door den fcherpen toon, waarmede zij die uitte, haar haatlijk in mijne oogen,

en