is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn BeDÓVERGROOTVADER. 225

heffen op hunnen luifter: benijd, hen die grootheid niet ; maar heb mededogen met hun; misfehien beleeft gij nog hunnen val, die vree-li,k is ! Voed daarom altijd , mijn Zoon , een billijk wantrouwen omtrend anderen, vooral omtrend de Grooten, zonder daarom echter OHbermhartig of liefdeloos te wezen ! Onder de uitmuntende brieven van dezen zoo even genoemden wijsgeer , en hoveling, welken gij gerust naast Sa lomo's fpreuhenboek moogt plaatzen, is 'er één, (ik meen de 103*) dien ik u niet genoeg kan aanprijzen , omdat hij de waare wijsgeerte des levens bevat. „ Dadelijks," zegt hij aldaar, onder anderen,,, heeft de „ een van den ander te vreezen. Let daarop, op„ dat gi; weten moogt, wat uw plïgt vordere. Zie ,, bet eene, om niet beleedigd te worden, het an„ dere , opdat gij zelf niemand moogt beleedigen. „ Verheug u in eens anders voorfpoed; deel in „ zijn leed; bedenk gij flechts, wat gij doen, en „ laten meet." Ook alzoo, mijn Zoon, verblijd u het meest, en zoek geene andere befcherming, dan in uwe deugd. Zoek eenen enkelen vriend , voor wien gij uw hart kunt openen, en zoek voords uw dagelijksch brood. Zijt gij, op deze wijze , met eere grijs geworden , dank God dtarvoor, en fferf! Gij zult alsdan bevinden , hetgeen ik eerlang wensch te doen , dat de dood de éénige zegen is , dien gij hier om niet kunt bekomen. Bene cutem mori, efl effiigere male vivendipetictflum." .'*)

'(*) Om gelukkig te flerven , molt men zith wachten, om Jlegt tg leeven, Sen ec. Ep. 70.

XXIX.