Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 NALEZING van STUKKEN

fyn huis comen bellen, fo lang dat de voorn. Verheyen wacker wordende, opftont, ende de Poorte felfs ginck open doen, waer op de voorn. Major met fyn Soldaten incomende, feyde,dat hy door ordre van den Heer Gouverneur hem Verheyen in Arrest ofte Gifelinge name, belaftendeaen drye of vier van fyne byhebbende Soldaten, t'fynen huyfe te blyven, ende hem feer wel te bewaeren, gelyck defelven oock gedaen hebben, ftoockendtden gehelen nacht goet vier ende blyvende fitten by fyn bedde

Welcke Soldaten dagelyckx verandert wierden, ende allen, mffem eenige van bare Vrouwen, die haer fommetyds volgden, in cost en dranck, fo veel als fy begeerden, moften onderhonden worden , het welke wel vyf ofte fes weken gecontinueert heeft.

Niettegenftaende dat hy Verheyen neffens andere Gedetineerden aen den Heer Gouverneur Request hadde doen praïfenteeren, ende aen fyn Hooch Ed. door twee Huisvrouwen van de Gedetineerden, felfs behandigt hadde, ten eynde dat fy van defen onverdraag!yken last, onder fuffilante borgen, van niet te lullen ontwycken, by provifiemeuchte worden ontflagen:maer men heeft niet connen obtineeren; felfs en heeft de Heer Gouverneur die Requefte niet willen lezen.

Daer is ook een Request geprasfenteertaen de Heeren Schoutet , Burgemeefteren, Schepenen en Raet der Stad Grave, ver-

foec-

Sluiten