is toegevoegd aan je favorieten.

Nalezing van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i64 NALEZING van STUKKEN

boven nog van deze zyne qualiiïcatie mondelyk geinformeert hadde.

Dat eenigen tyd daer na meergezeide Lieutenant Collonel Matty, in ftede van zig, tot voorkominge van verdere confuiie,te retireren ofte Uil te houden , by continuatie aldaar gebleven is, en vervolgens aan den Heer Verftege , op Deszelfs vraege, zyn naera heeft opgegeven, waar na hy allereerst by zyn Edele is bekend geworden;

Dat welgemelden Heer Verftege zig hier op by den Heer Raadsvrind van der Capellen en den Secretaris Schomaker, hun mede, als Opper Brandheeren by dien Brand bevindende , heeft begeven:

Dat, Haar Edele by den anderen ftaande en nog by zig hebbende den Secretaris Couleman, die, ten fine van informatie, door d'overige Leeden van ons, ten dien eynde, naar ouder gewoonte, in het Raadhuis vergadert zynde, naar de plaats van den Brand gecommitteert was, als toen wyders is voorgevallen, dat voornoemden Lieutenant Collonel Matty, hem datelyk en uit eigen beweging by Hun Lieden heeft vervoegd ende in disrefpecfueufe en driftige Bewoordingen meergemelden Heer Verftege over 't gepasfeerde aangefprooken,

Jae zelfs nog daar en boven van zig kunnen verkrygen, om heden morgen den Heer Verftege, ten zynen huize, daar over nader te komen onderhouden en Hem by die gelegenthcid af te vragen , of zyn Edele

hera