is toegevoegd aan uw favorieten.

Nalezing van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i73 NALEZING van STUKKEN

voeringe van zoodacnige redenen,als dewelke UwEdele enErentfefte meest ftringent zullen oordeelen, en wydersaan derzelver goede direftie en prudentie overgelaten worden, als nog op 't allerkragtigfte te infteren, dat wy hier omtrent ten allerëerften eene convenable,en, naer het gewicht van deze zaeke geproportioneerde,voldoeninge mogen

bekoomen: _ _

Waer op ons verlatende bevelen Wy Uw Edele en Erentfefte in Godes heilige pro-

•tertie. .

Gefchreven te Zutphen den zeventienden van Auguftus des Jaers iroo vier en vyftig.

Edele, Erentfefte, Wyze, Voorzieninge en zeer Discrete Heeren en Medebroederen f

Uwer Edele en Erentfefte Goede Vrinden en Medebroederen.

Burgemefteren, Schepenen ende Raad der Stad Zutphen.

Onder ftond.

Ter Ordonnantie van dezelve

Was getekend

HERM. SCHOMAKER.

LXX,