is toegevoegd aan uw favorieten.

Nalezing van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 BYLAAGEN.

vonden wordt, gecaffeert, ende als falfaris, ofte menedich geftraft te worden.

XXVIII. Sullen de Hopluyden, Bevelhebbers, ende Soldaten tot allen tyden, des verfocht zynde, hem gereet houden, omme te laeten monfteren, ende oick foe dickmaels als die Staten der voirf. Geünieerde Provinciën by anderen, heuren Gecommitteerden, fullen willen doen monfteren, van dies in egeene gebreecke ofte weygeringe zyn, op peyne van een maendt befoldinge te verbeuren, ende gecaffeert te worden.

XXIX. Item foe en fullen de Overfte, Capiteynen , Lieutenanten, Vendrichs, Bevelhebbers, ende Amptluyden, den Heere egeene tochte ofte wachte alïïlaen , nochte weygeren onder dexel van gebreck van gelde ofte betalinge, ten minfte wanneer hem ende voor heuren Knechten neffens die nootlycke^Amnmnitie van oirloge gelycke behoufte van Victuaille toegeftelt fal worden.

XXX. Nochte en fullen, op den tocht wefende , nyet mogen verletten nochte ter nederflaen, ofte logeren, dan in der plaetfen ofte quartieren hem geordonneert, fonder enige Steden, Dorpen, ofte Vlecken binnen de voirfz. Provinciën ende Heeren Stadtholdèrs voorn, op peyne van geftraft te worden aen den Iyve (#).

XXXI. Ende fullen egene Overften ofte Hopluyden hem onderwinden enige faecken van Sauvegarden, Paffepoorten, ofte Brieven van verfekertheyt te verlenen aen eenige Vlecken , Dorpen, ofte Gehuchten, nochte voir enige Cloofteren,

Cafte-

(b~) De zin van dit 30. Artikel is onvolkoomen; doch het ftaat op die wyze in het Arnhemfche Exemplaar.