Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CRIMINEELE PRACTVK.

m

S, welke daarvan een notabel voorbeeld in den jaare 1665 te Voorfchooten voorgevallen , tot bewys van dien allegueert^o zoude,onaangezien dit prsdomineerend gevoel, het laatfte delict in on^e cri> mineele rechtspleeging , tegenwoordig niet meer voor geheel onftraflyk gerekend worden , indien de geöffenceerde man tot bedaaren geraakt zynde, naderhand zyne overfpeelige vrouw, uit hoofde van een beweezen adultcrium, om het leven bragt; de reden hiervan is palpabel , om dat de politicque ordonnantie in alle de onderfcheidene gevallen, raakende het ft uk van overfpel, de byzondere ftraffe bepaalt, na dat de Roomfche wetten, ten deezen refpecte, hier te Lande waren afgefchaft; dan, hoe zeer het dikwyls gebeurt, dat in diergelyke aart van procesfen tegen de ftatutaire wetten» en des tegen de intentie van den wetgeever wordt gehandeld, dat is te verftaan , wanneer het by de bloote condemnatie , tot disfolutie of ontbinding van het huwelyk blyft berusten , op zulk een wyze dat de on* fchuldige party , des goedvindende, weder hertrouwen kan , en de fchuldige party, die van adulterium overtuigd is, bovendien verliest alle de voordee]en , die hém, of haar, anderzins uit krachte van huwelykfche voorwaarden , of gemeenl'chap van goederen , wettiglyk by gemeene echtfeheiding van tafel, bed , en bywooning zoude competeeren ; zo dient hier, in de eerfte plaats, gelet te worden op de particuliere difrindtie, welke de Crimineele Practyk , aangaande de verfchillende trappen van over. A 2

Sluiten