is toegevoegd aan je favorieten.

Rechtsgeleerd kweekschool; of, Sleutel der crimineele practyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17* SLEUTEL brr

„ Gerechte niet dient te worden gecondemneert ,, tot de reftutitie en betaaling van het nog ver„ fchuldigde capitaal van 3000 guldens , en de daarop verfcheenene en onbetaalde interesfen, zedert dato van derzelver verfchyning tot de affec„ tueele voldoeninge toe , met condemnatie van „ kosten?"

,, Tot adftruéïie van zodanige wettige eisch mes, riteert , in de eerfte plaats, een zonderlinge op-

lettendheid, die zekerlyk by UEd. Achtbaare en „ alle equitable Rechters in confideratie zullen ko„ men."

„ Dat allerhande obligatoire aftens , houdende

fchuldbekentenisfen , op behoorelyk zegel, vol,, gends Ordonnantie van den Lande, gepasfeerd,

en waarvan by den debiteur de handtekening niet „ ontkend nog gedisputeerd wordt, in het generaal

van rechten volkomen geloof moeten verdienen , „ niet alleen,"

,, Maar dat zelfs, volgends de algemeene rechts-

gronden hier te Lande gereciepieerd, de Notari„ aale inftrumenten of adens, raakende de burger,, lyke handelingen, daarin boven deonderhandfche

moeten prtevaleeren , dat derzelver geloofvvaar„ digheid buiten alle bedenking, en in disputabel ,, in rechten is :"

,, Primo om reden , dat een Notaris is een pu„ blicq perfoon , welke door de admisfie en aan-

Helling van den Souverain, aan alle de verrich-