is toegevoegd aan uw favorieten.

Rechtsgeleerd kweekschool; of, Sleutel der crimineele practyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CRIMINEELE ? R A C T Y K. «3*

Qf de eisch en conclufie in cas crimineel, ter zaake ran den gepr et endeer den manflag, door den eisfcher W. O. op ende jegens den gevangene en verweerder gedaan en genomen, met is ongefundeerd, en by gevolg aan hem diet behoort te worden ontzegt; midsgaders of de gevan' gene en verweerder, uit confileratie van dien , daarvan niet dient te worden geabfolveird met de kosten1? „ Tot adflructie van het adfirmative van deeze vraag, Edele Aehtbaare Heeren l zal de gevangene „ en verweerder , tot een generaal fundament van zyne defenfie eerstlyk gaan pofeeren ;'* „ Dat het, volgends de denkbeelden van alle de „ Criminalisten , en de leerftellingen van de meest, vermaarde Rechtsgeleerde Autheuren, welken in de Hollandfche rechtspleeging als eerfte lichten „ uitgeblonken hebben,voor eene indisputable waar5, beid gehouden en onderdek! wordt,"

,, Gelyk inzonderheid daar mede concordeert het „ Roomfche Hecht , voor zo veel zy betrekking , heeft tot de misdaad van homicidium , of dood-

„ Dat niemand geprtefutneerd kan worden een ge. roeenen of gequalificeerden mandag begaan te heb., ben, die niet opzettelyk, maar uit noodweer, of f, tot defenfie van zyn eigen leven, zodanig pretens „ delicl gecommitteerd heeft gehad,"

,, Om de zeer aanneemelyke redenen in rechten, „ dat in alle moedwillige dooddaagen een animutn of • „ aandryvende beweegoorzaak plaats heeft gehad j" P 4