Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CRIMINEELE PRACTYK. 239

„ ran goede juftitie alles ter verdediging en ten voordeele van een bezwaarden gevangene te wikken en te weegen , byzonder te doen refleétee»

ï ren,"

• „ Hoe gevaarlyk bet vooruitzicht van.een dood„ ftraffelyke condemnatie zoude zyn, tusfchen iemand „ die moedwillens en opzettelyk , of tuslchen ie„ mand die uit noodweer, en Hechts ter beveiliging van zyn leven , ongelukkig en buiten zyn „ fchuld een' manflag heeft geperpetreerd gehad," „ Immers wanneer een onfchuldige doodflag niet in dronkenfchap is begaan geworden," „ In voegen als daar van, tot juftificatie van den „ gevangene en verweerder, en ter wederlegging „ van de tweede voorbaarige objectie, by pleidooi „ van eisch geallegeerd, ten overvloede confteeren „ kan,"

„ Uit beide de producten , aan deeze zyde by inventaris overgelegd. fub littera p en Q.

Weshalven deeze pleidooi van antwoord hier mede provifioneel bejlooten wordt, in die billyke en cequitable verwachting , dat UEd. Achtb., confidereerende alle de jufti* ficatoire redenen en allegaiiën van rechten, ter defenfie van den gevangene en verweerder voorgedraagen , volgends derzelver bekende intogriteit geen zwaarigheid zullen maaken

Sluiten