Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MTLIT. JURISDICTIE. 19

Gerechte der Stadt Utrecht tegens des voorf, Capns. Huysvcouwe, ende den voorn. Lieutenant geproccdcert wert met clockluydinge ende indaginge ter faccke van feecker CRIMEN RAPTÜS , 't welck gy fustincert by de voorf. Perfonen bcgacn te fyn, aen de Perfone van Anna van Veen , niet tegenftaendc de felve Perfonen in den voorf. Gerechte hadde doen allcgcrcn , als Militaire geenfints voor den fel» ven Gerechte, maer voor den Crychsraedt der Vereenichde Nederlanden convenibel te fyn, hebben wy U hier mede wel willen adverteren, onfe meeninge ende begeerte te fyn, dat orame desordre ende confufic te vermyden, gy mette proceduren voor den voorn. Gerechte tegens de meergenoemde Militaire Perfonen geëntamcert, fult hebben te fuperfedcren, doch lbo gy eenige actie vermeenen mochte tegens haer te hebben, dat ghy defelve voor haren competenten Rechter fult hebben te inftitucren, omme by den felve daer op foodanelyckte werden gedisponeert, als nae de gelcgentheid der faeckc bevonden fal werden te behoren. U hier mede Gode Almachtich bevelende. In 't Leger tot Asfcnesfe den 19. Augusti 1643. Leger ftondt uw goede Vrundt ende was onder* teyekent HENRI DE NASSAU, de fuperfcriptie was, den Edelen Erenvcsten ende Vromen onfen Lieven Befondcren Anfelmo Bol van Hamersfeit Heer tot Rynefteyn Schout der Stadt Utrecht.

B 2

EX-

Sluiten