Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 VERZAMELING van STUKKEN &c;

len Staat; cn zy niet anders konnen derhalven aan gefield worden, als by de Generaliteit, fchoon de Militie Provinciaal was.

Om dezelve recden behoort dc oude wys van aanftelling der Collonels, cn andrc Rcgimcnts Officieren niet tot dit fubjeft. (e) Want in 't begin en felfs nog na het jaar 1625. was de Militie , immers dievan.de Nederlandfchè Natie, in geen Regimenten verdeeld, maar wanneer het Leger te veld trok, wierd het Voed volk voor die tyd verdeelt, in Collonelfchappen,er\ de Ruitery in Escadrons; (0 en aan dc Collonels yder een Collonelfchap of een zeker getal van Compagnien aangewezen, gelyk heden de Regimenten verdeeld worden in Brigades , en een Brigade gegeven aan yder Brigadier.

Dit was nog in gebruik in 'tjaar 1625. Hetgeen derhalven de Heer de Groot, fchryfl in fyne Jaarboeken op 't einde van 'tjaar 1588. van de vcrdeeling der Militie, foo te paard als te voet in Regimenten, moet verftaan worden van geene andere verdeelinge als voor de tyd van dc Campagne. Want den 9 September 1625- advifcerdc de Raad van Staten, aan dc SateriGcneraal, dat alvorens te begeven 't Collonelfchap van den Heer van Liques , waarover de Provinciën oneens waarcn,foudc dienen in deliberatie gelegt te worden. Of f ooknoodig zoude' mogen bevonden worden.de Nederlandfchè Compagnien, in Regimenten te verdeelenden onder Collonels te Jtellen, en of ook zoude geraden zyn daar van formele Regi-

men-

(V) Raad van State 19 Maart 1557- en "2 November 1599. (O Tot 31 July 1597- H en 3^ December I5SPI4jannuary 1600. 9 September 16.15.

Sluiten