Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMORIE voor de MILITIE. 233

,, In voegen, dat U Hoog Mogende fien, dat de fuftenue van de Magiftraat van s'Bosch ,, in defen aanloopt tegens de oude ufantie, „ geconfirmcert door een feer folemneele Re„ folutie, kracht van wet hebbende, cn door „ de opgevolgde practycq, mitsgaders tegens ,, de billykheid en het intrest van U Hoog Mo„ gende Militie , welke het fundament fyn van „ dc voorfchreve Ufantie en Refolutie: en fon„ der dat de Magiftraat ergens in vei kort ,, wordt, alfo de Bondgcnooten niet hebben ,, behoeven te onderwerpen aan haare Judi,, cature de Militie, welke U Hoog Mogende van tydtottyd fouden lenden nas'Bosch, ,, niet om te maaken een gedeelte van het lic„ haam der Ingezetenen der Stad , nog om „ eenige relatie te hebben tot dezelve, maar ,, alleen, om fich daar op te houden voor den „ dienst van U Hoog Mogende , van den „ cenen dag en uure tot de andere, en fub,, jeét te wezen zoo wel aan het recht als aan „ het Krygsbedwang van de Officieren, door „ of van wegen U Hoog Mogende over haar „ geftelt.

Dezen Brief commisforiaal gemaakt, en nevens die van dc Magiftraat en de Krygsraad in een conferentie geëxamineerd zynde , wierd de Magiftraat by Refolutie van 2*3 Maart in 't ongelyk gefteld, en de directie over den boedel van wylen den Heer van Poelgeest gelaten aan den Krygsraad.

Maar hoe\vel uit dit alles genoegfaam blykt, dat de Krygsraden, uitgefondert die in dc Steden ftem in Staat hebbende, kennis nemen van allerhande zaken, en niet maar alleen van MiP 5 %

Sluiten