is toegevoegd aan je favorieten.

Hans komt door zyn domheid voord

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■Z$0 HANS KOMT DOOR Z YN

,, algemeene gros der vrouwen plaatfen, en dat

„ wiide ik liever niet doen. Alles, alles

„ wat gy rny fchryft, zyn loutere uitvluchten, „ en is alleenlyk het masker, waaronder gy

uwe waare gevoelens tracht te verbergen: „ maar ik ken u echter, hoe zeer gy u tracht „ te vermommen. Ik zal uwe gedachten

woord voor woord uitleggen: — Augustus!-

ik heb u eens bemind, muur myn vader belet my m 'WÏÏ'S, en nu wend ik alles aan om u te vergeeft en ; uwe tegenwoordigheid zou my verhinderen, ,, zulks zo ffoedig te doen als ik wensch, en daar„ om moet ik u niet komen zien: evenwel wil ik L „ niet gaarne fmart aandoen, daartoe bezit ik no* ,. te veel menfehiyk gevoel: geloof my daarom op myn „ woord, dat ik u nog bemin; het dient ter her„ ftellinge van uwe rust. — Nu Wilhelmina ! heb,

ik uwe gedachten niet volmaaktlyk geraaden ?.

echter blyft gy één van de beste meisjes, „ fchoon gy 't niet zo geheel zyt, als ik „ voorheen geloofde; gy zyt een vrouw, en

men moet van een vrouw niet meer begee„ ren dan zy doen kan. Ach, vrouw ! — hoe ,, buigzaam ben ik geworden ; hoe goed is het ,, dat ik veele tegenfpoeden moet ondergaan ! „ myne zelfkennis vermeerdert daar door; „ want nooit had ik gedacht zo buigzaam te i wee,.