Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 W. c o x e

dellingen, die omtrent de vorming deezer ijsvelden zijn te berde gebragt, met allen aandagt heb overwoogen, is het echter niet zonder veel mistrouwen, dat ik kan hoopen om aan Uwe zeer moeijelijke vraagen te zullen beantwoorden.

De delling van Gruner, doqr den bekvvaamen Natuurkundigen den Heere de Saussure beves> tigd en vermeerderd, fchijnt mij de allereenvoudig, fte en als de gegrondde voortekomen; en ik meen aan uwe nieuwsgierigheid niet beter te kunnen vol» doen, dan een uittrekzel van zijn zeer geachtwerk te maaken (*), en hetzelve hier en daar te doormengen , met eenige weinige bijgevoegde aanmerkingen, uit mijne eigene bijzondere waarneemingen opgemaakt.

Indien iemand zodanig eene hoogte kon beklimmen van waar hij in eens de Alpen van Switferland', Savoijen en Dauphiné-kon overzien, zou hij eene groote keten van bergen ontwaaren, die door tallooze valleijen waaren gefcheiden, en zaamgedelt uit veeIe evenwijdige ketens, waarvan de hoogde het middelde gedeelte bellaat, en de andere trapsgewijze verminderen in evenredigheid van derzelver afdand yan het middenpunt.

De hoogde of midden-keten, zou als met fpitze rotfen bezoomd zich voordoen; en bedekt met ijs en fneeuw zelfs in den zomer, op alle plaatfen die niet voldrekt regtdandig zijn. Aan iedere zijde van deezen keten zou hij diepe valleijen met groen bedekt,

met

£ * ) F&yage dans les Alpes, Vol. t Cap. ?.

Sluiten