is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Switserland, in een reeks van brieven geschreeven aan William Melmoth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 vr. c o x e

opmerkzaamheid verdienen van hen, die met dat foort van oude digtkunst bekend zijn.

De geleerdheid word hier noch zo algemeen aangemoedigd, noch met zulk eenen goeden uitflag als wel te Zurich beoeffend; de ftudiën op de hoo. ge fchoolen bepaalen zich bijna alleen tot die kundigheden, welke voornamentlijk noodig zijn om kerkelijke bedieningen te bekomen: De maatfchappij ter bevordering van den Landbouw, is bijna de eenige itichting die rechtrtreeks tot de voortzetting van kunften en wetenfchappen ftrekt; en ook deeze geniet geene groote onderfteuning van de regee-

mg,

NASCHRIFT.

Oclober 1786.

Ik ondervind een zeer treffend genoegen met hier bijtevoegen, dat deeze verlichte regeering niet langer het verwijt verdiend van de konften en wetenfchappen niet genoegzaam aantemoedigen. Zij is thans ontwaakt van haare voorige fluimering, en begint gewaar te worden dat het belang van iedere verftandige regeeringsvorm vorderd om de wetenfchappen naar waarde te fchatten en hoog te achten. De Overheid heeft onlangs een groot gebouw gekogt en tot eene openbaare boekerij doen aanleggen; deverzaameling van boeken vermeerderd ; en een uitgeflrekten toeftel van werktuigen voor de proefondervindelijke natuurkunde uit Engeland doen komen. Onder andere ondernemingen, weiken derzelver

aan-