is toegevoegd aan je favorieten.

Reizen door Switserland, in een reeks van brieven geschreeven aan William Melmoth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN DOOR SWITSERLAND.

32?

L X I I I. B R , I E F.

Over den ftaat der geleerdheid te Geneve.

oor den man van Ietteren is Geneve bijzonder belangrijk : de geleerdheid is daar van alle fchoolfche verwaandheid ontdaan, en de wijsbegeerte met de waereldkennis vereenigd. De vermaaken des ge*» zelligen leevens zijndaarmetde nafpooringderfraaije letteren doormengd; ook geeft wellevendheid en goeden fmaak aan de diepzinnigfte onderzoekingen een behaaglijk voorkomen. Niet alleen is de geleerdheid in deeze ftad aan hun die zich enkel daar aan toewijden, noch aan die geenen wier vermogen en tijd het toelaat om hunnen fmaak te volgen , bepaald , maar zelfs zijn de laagere rangen des volks uitermaaten wel onderricht, en daar is misfchien geene ftad in Europa, alwaar kennis en wetenfchap meer algemeen verfpreid is. Ik vond een ongemeen genoegen in het onderhoud met verfcheiden kooplieden over onderwerpen van geleerdheid en ftaatkunde, en het verwonderde mij ten hoogften , om in deeze klasfe van menfchen, zulke ongewoone kundigheden aan te treffen. Dan het wonderbaare hier van hield op , wanneer men ons verhaalde, dat alle deeze perfoonen aan de openbaare hooge fchool waaren opgevoed , alwaar de kinderen der burgers» onder het opzicht der overheid en ten kosten van de regeering onderweezen worden. //. Deel, II. St. Y Eén