is toegevoegd aan je favorieten.

Reizen door Switserland, in een reeks van brieven geschreeven aan William Melmoth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33° w. C O X E

Een der gewoontens van dit kweekfchool brengt inzonderheid veel toe om de naarftigheid en de naïever onder de ftudenten optewekken, namelijk jaarlijks worden 'er prijzen uitgedeeld aan die geenen, welken in iedere tak hebben uitgemunt. Deeze belooningen , beftaande in kleine gedenkpenningen, wordety met zo veel plechtigheid uitgedeeld, dat het nie/t misfen kan of zulks moet van de beste uitwerking zijn. Jaarlijks word in de hoofdkerk eene Vergadering -van alle de overheidsperfoonen, hoogleeraars, en van de voornaamfte inwoonders gehouden, wanneer de eerfte Syndicus de eereprijzen op de ftaatelijkfte wijze uitdeeld. Ik ontmoette deezen morgen een der fcholieren, en zijne medaille ziende Vroeg ik hem wat dezelve betekende? „ Ik draag die, " antwoordde het jongskens dat naauwlijks agt jaaren bereikte „ om dat ik mijnp/igt gedaan bebbe.,y Ik verlangde geen fterker bewijs dan dit geestig antwoord, om mij zelf te overtuigen van den heilzaamen invloed dier aanmoedigende en oordeelkundige onderfcheidingen op jeugdige gemoederen.

De burgers genieten insgelijks het voorrecht van eenen vrijen toegang tot de openbaare boekerij, en hierdoor bewaaren zij niet alleen, maar vermeerderen ook, dien algemeenen fmaak voor geleerdheid waar mede zij in hunne vroege jeugd doordrongen zijn geworden.

De openbaare boekerij is haaren oorfprong aan Bcnnivard, prior van St, Viftor, verfchuldigd , die tweemaal (*) gevangen wierd gezet, om dat hij de.

on*

(*3 Zie bladz. 8 a. vaa het 2de Deel ifte Stuk.