Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

é& w. t o x è

kevat omtrent 1800 Inwoonders: zij is een höögé Gerich'sban in de Godshuis - .Sra^, en word in de" twee onafhangelijke gemeentens van Sopra en Sotto Porta verdeeld, die aldus genaamd worden na eert muur met eene opening, genaamd Porta, waardoor Ö2n weg heenen gaat, en die de vallei in twee gelijke deelen fcheid. Deeze twee gemeentens hebben eene democratifche form van regeering, waarvan een kort verfïag , aan u eenig denkbeeld zal kunnen geeven, van de wijze waarop het bellier van feaaken in deeze kleine ftaaten 'word uitgeoeffend.

Iedere gemeente heeft haare algemeene vergadering waarin de oppermagt berust; alle mansperfoo* nen boven de agttien jaaren hebben daarin Hem; in elk deëzer vergaderingen worden de overheden en de afgevaardigden tot den algemeenen landdag bij meerderheid van iTemmen verkooren , als mede den hodigen last aan de afgevaardigden gegeeven , en alle 'beroepen van den landdag worden daarin bij hoogde uitfpraak beflischt. In burgerlijke zaaken ,. hebben de twee gemeentens afzonderlijke rechtbanken , bedaande uit den Landamman, die voorzitter is t len twaalf bijzitters; men kan zich van de eene rechtbank op de andere beroepen. Voor de lijfdraffelijke zaaken is 'er maar een gerichtshof* bedaande uit een Podesta, eii eën gelijk getal rechters uit iederegemeente. De Podesta word op de volgende wijze Jgokoozen: iedere gemeente magtigt twee perfoohen,dié wederom negen anderen benoemen, endee&e negen kiezen twee kandidaaten, welke om de bediening looten. Het is niet ongewoon dat denzelfden prlbotl doof beidé dë partijeti tot Podtsla benoemd

word »

Sluiten