is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Switserland, in een reeks van brieven geschreeven aan William Melmoth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

W. C 0 X E

daadiger overtuigd is, word 'er een verflag van het geding den vikaris voorgelegd, die het vonnis moet bekragtigen. De pijniging, om erkentenis van misdaad te bekomen, kan niet zonder zijne toe'temming te werk gefteld worden, ook moet hij daar bij tegenwoordig zijn. Behalven een klein jaargeld en de bovengemelde fom van 1127 Guldens, als eene belooning voor het niet bijwoonen der rechtsgedingen, geniet hij nog een vastgefteld geld voor iedere raadpleeging, en voor iedere reize dat hij bij eene pijniging tegenwoordig is.

De bijzitter moet een inwoonder van Valteline zijn: hij word door de vikaris uit de drie candidaaten benoemd, die beurtelings uit de drie Terzeros genomen worden. Zijn Item word vereischt even als die van den vikaris om de pijniging uitteoeftenen : hij moet ook tegenwoordig zijn wanneer die te werk gefield word, en moet het vonnis bevestigen dat tegens overtuigde perfoonen word geflaagen. Hij heeft geen geregeld inkomen, doch zijne voordeden hangen af van her getal der rechtsgedingen waar in men hem raadpleegd. Dit is de eenigfte bediening die aan de bewoonders van Valteline eenig aandeel in het crimineele recht geeft.

De bijzitter moet, volgens' de begeerte der wet, iemand zijn die wel ervaarén" in de landwetten is, en zou als een voorfpraak Voor den befchuldigden kunnen worden befchouwd, Boëli vermits hij zijne benoeming (*) aan den vikaris verfchuldigt is, zo

is

(*) Gewoonlijk betaald de biizitter den vikaris voor zijne benotrming, of hij ftaat hem de gewoonlijke inkomften zijner bedieuing af.