Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146

W. c o x E

met het kafteel had (*) , was door een ophaalbrug, die over de tusfchen bijgelegene diepte gelegd was. Anderen daar en tegen zeggen dat de fcheiding der rots van het overige gedeelte van het fort het werk van kunst waare, en verzekeren. dat zulks in 1343, op bevel van Galeazzo Visconti wierd uitgegraaven. Haare lengte is meer dan 250 voet, de hoogte omtrent 200, en haaren grootften afftandvan de naastgelegene rots omtrent 20 voet.

Deeze fterkte, offchoon altoos als onneembaar geacht, wierd echter op ondeifcheidene tijden, dan eens door 'er ftorm op te loopen, doch meestal door hongersnood of list, ingenomen. Dezelve werd eindelijk door de Graauwbunders zelve geflegt.

Digt bij Chiavenna is eene rots van asbest; zijnde een foort van ertsachtige zelfftandigheid, van eene grijze zilvere couleur, die tot lange vezels zo fijn als een draad kunnen worden uitgefponnen, en die men zegt dat voor het vuur onvatbaar zijn; de ouden maakten hier van een foort van kleeding het geen na lijnwaat geleek. Pliniüs maakt daar van dikwils gewag. Het wierd gewoonlijk voor doodkleeden gebruikt, waar in de ligchaamen der aanzienlijken gewonden wierden vóór dat dezelven op de houtmijt werden gelegd, en dewijl het zelve door het vuur niet verteerde, wierd daar door de asch van het

lig-

(*) Wij kunnen misfchien deeze twee gevoelens zaamenvoegen, door te vooronderftellen dat de opening door eene omwenteling in de natuur is veroorzaakt, doch naderhand door kunst verwijd en gevormd is geworden.

Sluiten