Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN DOOR SWITSERLAND. 227

Opperhoofden van het Bundt, nog eenen aanmerklijken invloed heefc op het algraeen beftuur van zaken. Op den Landdag van Truns heeft hij niet al* leen ftem, maar ook zoo veel gezags, dat weinige dingen tegen zijn genoegen kunnen worden afgedaan. vSchoon hij geene zitting heeft in den Hoogen Raad, kan men echter zeggen, dat hij in denzelven meefter is van vier ftemmen; dewijl de vier gemachtigden van den Hoogen Rechtsban van Disentis gemeenlijk naar zijne belangen benoemd worden. Zelfs is zijn gezag niet bepaald binnen het Graauwe'Bundt. Bij de benoeming van eenen Landrichter, om het derde Jaar, is hij verzekerd van vier (*) ftemmen, in het Congres, voor die zitting; en hij heeft insgelijks, door zijnen invloed op de afgevaardigden van het Graauwe-Bundt, zeer veel vermogen op den algemeenen Landdag. Zijn tegenwoordig inkomen is zeer gering, bedragende naauwlijks ioo>ponden fterling jaerlijks ; doch daarenboven trekt hij nog een jaargeld van 't Huis. van Oostenrijk, 't welk er belang bij heeft, om zijnen invloed ftaande te houden. Hij worde verkozen door de Benedik-

tij-

(*) Hij heeft het recht van voorftel van drie Perfonen tot Land - Richter , waaruit de gemachtigden er éénen kiezen; doch de laatften bepalen zich altoos tot hem, wien de Abt hun heeft aanbevolen. Daar nu de Landrichter de drie gemachtigden tot het Congres benoemt, waar van hij zelf ook lid is, zoo kan men met recht zeg» gen, dat de Abt, in dat Jaar, meefter is van vier ftem» min op het Congres.

Sluiten