is toegevoegd aan je favorieten.

De gronden der natuurlyke rechtsgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX. Afd. Natuurlyke Rechtsgeleerdheid. 175

dat, ter wegneming van de kwade gevolgen der jaloersheid, de mans de vrouwen in *t gemeen zouden bezitten. Even laakbaar is de gewoonte der Thraciërs en Indianen, daar de weduw? zig vrywillig in de vlammen moeft werpen, die het lyk van haar man verteerden, met oogmerk , om de vrouwen aan hare mannen des te getrouwer te doen Zyn. Gelyk ook die wet der Babyloniërs, die eene vrouw gebood, zig eenmaal in haar leven, aan eiken vreemdeling, die er haar voor betalen milde, in den Tempel van Venus ten beste te geven.

5) Dat eene wet zo wel voor den fouverain , als voor het volk nadeelig is, die, tegen de nieening van het Burgerlyk verdrag, het voordeel van de ganfche burgermaatfehappy doet beftaan in iets, dat voor elk der leden waarlyk verderflyfc is; (by voorbeeld, tri 't geven van zulke rechten aan 's'lands fchatkifl, dié de bezittingen der ingezetenen uitputten) of die 6) aan een klein gedeelte der burgeren , voordeelen toewyft , welke het meerder gedeelte doen fchade lyden, (by voorbeeld, door verderflyke monopoliën toeteftaan) of die om den eenen ingezetenen te begunftigen, den anderen van die vryheid berooft, die de natuur aan elk een gefchonken heeft, en van welke niemand, ter maatfehappy intredende, konde of wilde afftand doen. (§. 304.)

Tot een voorbeeld hier van, ftrekt de wet der Babyloniërs, volgens welke fchoone vryfters te koop gefield, en gedwongen' wierden, te 'trouwen met den meefibiedenden, om uit dien prys een huwlyksgoed te vinden, voor de lelyken, die van niemand gezocht wierden, op dat er dus geen ééne ongepaard bleve.

Ook