is toegevoegd aan je favorieten.

De gronden der natuurlyke rechtsgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX. Afb. Natuurlyke Rechtsgeleerdheid. 177

telde, en voornamelyk bygeloovige vooröordeelen, en oude gewoonten, beftrydt, enz. Welke middelen nu zal een braaf vorft, dat is, zulk een, die niets onbeproefd laat, om het algemeen welzyn, op de zachtftmogelyke wyze te bevorderen, aanwenden, om deze en diergelyke aariprikkeMngen ter overtreding der wetten, tegen te gaan? zal hy ftraks Krygsbenden , lyf- en dood- ftraffen, gebruiken ? Ik erken, dat, wanneer men een kwaad moet uitroeien , 't welk, door het verftoren van de gemeene ruft, den band der maatfehappy verbreekt, de krachtigfte middelen noodig zyn. Zodanig een middel werd er verëisebt, om, in hetDuitfchc Rijk, onder de regering van Maximilianus, de buitenfporigheid er oorlogen van byzondere perfoonen tegen elkander uitmoeien. Er zyn tyden , voor welke een Vorft als A ur e l 1 a n u s gefchikt is, die , volgens het getuigenis der fchryveren, eer een noodzakelyk, dan een braaf, Vorft was.

Maar dezelfde verderflyke gevolgen heeft men niet te duchten van een kwaad , waar door de ruft niet omgekeerd, maar de gemeene voorfpoed, ondermynd of deszelfs aanwas verhinderd wordt: het zy dat eene onverzetlyke traagheid de ingezetenen te rug houdt van heilzame verordeningen, (by voorbeeld: van de verbetering van den Landbouw) wanneer eene verouderde luiheid hen van een' ongewonen arbeid af iryft, of dat allerlei kwade neigingen, ondeugden en bedorven zeden, hen tot het ondernemen van zulke dingen aanzetten, die den bloei der maatfehappy verhinderen. Indien zulke gebreken niet dan door de allergeweldigfte middelen verwonnen kunnen worden, dan is II. Deel. M het