Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H )

ArL 55

Een of meerder directeuren, komende te bedanken of te overlyden, zal men wanneer zulks in het eerfte half jaar van zyn functie voorval:, direct overgaan tot het verkiefen van een nieuwen directeur, doch in het laaste half jaar voorvallende, zal men den gewonen tyd der verkiefing afwagten, tenware de omftandigheden vereischten, dat 'er terftond een nieuwen directeur verkoren wierd, doch in allen gevalle zal den tusfchentyd waar in zulk een directeur verkoren word, boven den tyd van 3 jaren, welke hy verpligt is te fungeren, niet gereekend worden; maar den tyd , van deszelfs functie gehouden worden eerst in te gaan, met dat jaar, waar in den overledene of bedankt hebbende directeur van zyn post zoude afgetreden zyn.

Art. 56.

Directeuren zullen ieder jaar de eerfte vrydag in de maand September, een extra ordinaire vergadering, tot het verkiefen

van

Sluiten