Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AEN DEN L E E Z E R.

fprooten en herkomftig zyn, zoo uit Vlaenderen in het gemeen, als uit Gent in het byzonder, en dat derhalven de Gereformeerden in dat Lantfchap, en in die ftadt moeten gebloeit hebben, gelyk de Gedenk - fchriften ons daer omtrent geen twyfel overlaeten, ten aenzien van het geheel Geweft , voor al zedert den Jaere 1565. tot 1585. en ik byzonderlyk ten opzichte van ftadt Gent onderneeme te bewyzen in deeze Hiftorie, met den aenkleeve van dezelve, zoo als die nu het licht ziet, en omtrent welker opftel ik verplicht ben verflag te doen, ten einde men weete dat men op de waerheit deezer gefchiedeniflen veiliglyk ftaet kan maeken.

My was zeer weinig bekent van Hiftorie der Hervormde Kerke te Gent, behalven het geen de Nederlantfche HiftorieSchryvers in het algemeen daer van hebben geboekt: maer ik kreeg aenleidinge om verfcheide zeltzaeme, en tot nog toe geheel onbekent gebleeve byzonderheeden , raekende den toeftant der eertyts aenmerklyke Gemeente der Gereformeerden te Gent, te leeren kennen, by gelegentheit dat ik de Kerkelyke Hiftorie van Axel, en Axel-Ambacht (die ik, zoo Godt wil, op deeze Hiftorie zal laeten ** 5 vol-

Sluiten