Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERVORMDE KERKE te GENT. 101

ginge tot Predikant te Yperen, op den 4 February 1584. zyn tegenwoordig geweeft twee Predikan1 ten, naementlyk Daniël Korreft, en Johannes Hartmanni, die vermoedelyk uit Vlaenderen herkomftig was, en daerom te gereeder zal zyn geweeft om den dienft des Woorts in dat Landtfchap, te Huift , te bekleeden , en waerfchynlyk anderen , die tot onze kennifle niet zyn gekomen. Maer hunne reize nae Gent was ten hoogften gevaerlyk en moeilyk (a) , wegens de menigvuldige fcbanfen die de Spaenfchen in het Lant van Waes hadden doen opwerpen; zoo dat het onzeker blyft , of zy wel ondernoomen hebben, of zelfs wel hebben konnen onderneemen , om de Geloofs • genooten te Gent te bezoeken. Al was dit gefchict, het kan niet langer geduert hebben dan tot de overgaeve van Huift (b). op den 18. van Oogftmaent 1506. aen den Aerts- Hertog Albertus van Ooftenryk. Ondcrtuiïchen wert het hoe langer hoc.nootzaeklyker de overgeblecve Gereformeerden te Gent en in geheel Vlaenderen, op de eene of andere wyze te ftichten, en te trooften, alzoo derzelver getal in de jaeren 1508, 1599- en 1600. merkelyk zal zyn toegenoomen. 'Want de Koning van Spanjcn, en de Aerts - Hertogen hadden toen een ftreng verbodt laeten afkondigen, dat geen waeren of goederen uit het Vereenigt Nederlant , in Spanje, of in de Spaenfcbe Nederlanden mogten worden ingebragt, of verkogt , waer door de hantwerken in Hollant ftil ftonden, zoo dat (c) uit Leiden, Haer-

lem,

(») Lansbergen 1. c. bladz. 267. (6) Ibid. 1. c. bladz. 281 — 285-.

(/) Van Reidt Nederlandtfche GefchieJeniffen, 16. Boek bladz. 6po.

G 3

Sluiten