is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzaemelinge van eenige staets-stukken over het grond-gebied in de Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 92 )

woondcrs van de Verecnichde Nederlanden ; En reciproquelyck de voorfz. Onderdanen en Inwoonders van de _ Verecnichde Nederlanden fullen genieten alle en de felve Hechten , Vryheden , Imrauniteyten Privilegiën en Capitulatien , fo over het hellen van Confuls in de Hooft of Zee-Steden van Spaignien en elders, daer het van noode fal fyn , als voor de Coop-luyden , Faéieurs , Schippers, Matroofen of anderlints , en even geiyck als de voorfz. Hav\ee Steden in't ghenerael of in't particulierhier bevorens; hebben verkregen en gepractifeert, of hier naemaels lullen verkrygen en pracliferen voor de fekerheyt ,vordelen en advantage van de Schipvaert en Commercie van haer Steden, Coop-luyden , Facteurs, Commifen en andere die daer van dependeren.

17. Sullen oock de Onderlaten en Inwoonders van de Landen vande voorfz. Heeren Staten hebben de felve verfekertheyt en vrylieyt in de Landen van den voorfz. Heer Conmclc, die geaccordeert is aen de Onderfaten van den Coninck van Groot Bretagne by het lefte Tractaet van Vrede ende de fecrete articulen ghemacckt met den Conneftabel van CaflUUn.

18. De gemeltc Heer Coninck fal metten cerftcn noodige voorforge geven, datt'er eerlycke plaetfen gheordonneert werden tot de begracf-