Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RAPSOPIST. as

De wonderbaare Star welke de Wyzen naar de krib van Jefus geleidde, ■ was ongetwyfeld een ongemeen verfchynzel. Het is te verwonderen dat geen één, onder de Ongeloovigen, zig, totnogtoe,verzec hebbe tegen derzelver verfchyning. Hoe hebben zy die gewoon zyn algemeenlyk alles, wat tegen de wetten der natuur fchynt aantelpopen, aanteranden, hoe hebben zy eene gebeurtenis konnen door de vingeren zien welke hen zo tegen is? De reden hier van js eenvoudig. Dewyl zy, op de fchimptaal na, niet dan verdrietelyke naklappers zyn van de vroegere Ongeloovigen, en dat deeze niet hebben durven uitvaaren tegen eene gebeurtenis die al te veel bewaarheid was, in die vroegere dagen, in welke verfcheiden Gefchiedfchryvers en Wysgeeren zeiven er op eencn deftjgen toon in hunne werken van gefprooken hebben, zo zyn geene gedwongen geweest om op den weg des ongeloofs niet verder voord te gaan. Laaten wy ons met het getuigenis van Chalcidius, in zyn commentarie op den Timeus van Plato, vergenoegen. „ Door de verfchyning, zegt hy, van die nieuwe ff Star , wierden geene ongelukkige toevallen voor?, fpeld, maar de komst van eenen God tot heil van „ 'tMenfchdom;ettelyke\VyzenvanChaldeakwamen „ dien nieuwgebooren God opzoeken, en hem in „ de dagen der Kindsheid gevonden hebbende, booden ze hem hunne gefchenken en hunne geloften „ aan, op eene wyze welke eene zo groote Godheid „ betaamde". Zodanig een getuigenis uit den mond van eenenHeidenfchen Wysgeer is van geen gering gewigt voor de geloofbaarheid van de geboorte van den B 5 God.

Sluiten