is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe rapsodist, of Verzameling van uitheemsche tydschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i<J DE NIEUWE

fchoonheid was. „ Hy tracht haare bekommering te „ ftillen, en zegt haar dat de achting die hy zigzel„ ven verfchuldigd was tot onderpand ftrekte van' „ die welke men haar zou betoonen: hy liet haar, „ gelyk ook aan haaren man, een afgezondert ver„ trek geeven." Sommige Matroozen, berichten Forbin dat die Dame,eenige paarlen enjuweelenvan eene zeer groote waarde, in haar kapzel verftooken ' had; Zy voegden er by dat hy dat bericht niet ligt moest achten, en dat er een goeden jlag te doen wat. Forbin, hen met verontwaardiging aanziende, antwoorde: „ Indien die Dame juweelen heeft, datiseen „geluk voor haar en voor die geene die haar dezel„ ve hebben toebetrouwd, leerd, dat een man ge„ lyk ik ben, eenen afkeer heeft, van de la.0ae„ den die gyl. my durfd voorttellen."

Men leeae in 't werk zelf de byzonderheden van de verfcheiden togten des Graaven van Forbin, de onaangenaamheden die hy van de Ministers on^ derging en welke onaffcheidelyk zyn, van allé de zulken die groote daaden bedryven. Het is niet dan de middelftaat en de onberoemdheid welke die kwellende beproevingen ontwyken. De zugt tot het goede, de liefde tot het Vaderland moeten eenen gtooten man, in diergelykeomftandighedenvertroosten, en hem tot eene belooning verftrekken, welke de vooringenomenheid of het onrecht hem konnen weigeren. Een iegelyk Burger welke zig niet met zodanig eene denkwyze geharnast aandienen zal, om verhevene posten te verkrygen, zou werks. genoeg hebben om dezelve waardiglyk te bekleeden.

Dc