Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORANJE BOVEN! ï?

hiervan bewust, zo floot gen. Prins nochtans voor zich zelfs een afzonderlyk ïraccaat; geen geringé blyk , dat hy niet tegenftaande het uitdrukkelyk gebod van den ftaat begreep, dat ORANJE BOVEN de bevelen der Souverainen was, en doen mogte wat hy wilde: aldus is het altoos'geweest, en is heden noch niet beter, en eene Erfziekte, die ter verderving vanjLand en Volkftrekte, gebleven, van den Vader op den Zoon, van die wederom op den Broeder en aldus verder, gelyk wy zien zullen in Willem de Ilde, die het noch een graad erger maakte, dan zyn vader Frederik Hendrik, en volftrekt wilde hebben dat ORANJE BOVEN zou zyn, en alles daar voor onderdoen.

Want Willem de Ilde begrypende, dat ORANJE BOVEN Wetten, Conftitutie, en Privilegiën was, onderftond zich zaken geheel buiten zyn Der partement, als willende de Regeering van Amfterdam dwingen, dat zy hem vryen toegang tot hunne StedelykeRaadsbefluften geven zouden, — dit hem heufelyk afgeflagen zynde, en hy begrypende, dat men hem betwiste: dat ÓRANJE BOVEN dreef , wierd woedend, het Oranje bloed raakte aan 't gisten, en hy durfde de Stoutheid gebruiken om zyne eigene Heeren en Meesters gevanglyk naar Loeveftein te voeren, zonder dat men zulks kon beletten; dus niet meer dan Knecht zynde ORANJE BOVEN zyne heerszuch zich noch aan verdoemetyke meineedigheid, en ongehoorzaamheid fchuldlg maakte, als houdende zich niet aan de bepaalde wetten, neen! ORANJE BOVEN moest het zyn, de Haan van Willem de Ilde moest Koning kraaten, hy waag de 'er zelfs de Paerel van Neerlands fteden aan, berende Amfterdam, en dacht die Stad by veras-

iïng ia te o«men, ea fchooa by zonder, vgorken-

ats-

Sluiten