Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K È X

Oost Indifche Maatschappy kommerlyk zy, en dat het de Bondgenooten betaamd daar omtrend niet onverfchillig te wezen l maar dat zy tegelyk begrypen, dat het geen der Bondgenooten, behoudens de gronden der Unie, toekomt, om op een beiliffenden toon zynen Mede-Bondgenoot te doen voorfchryven een termyn , binnen welke hy zyn finaal advys zou moeten inbrengen over een materie van zoo grooten omflag en delicatesfe, en waar in de belangens der Provincie en haare Ingezetenen zoo aanmerkelyk zyn geconcerneerd.

Dat het trouwens , niet genoeg zy fpoedig te befluiten, maar voor al importeerd, om wyze en yoorzigtige befluiten te nemen ; befluiten , die kenmerken dragen van kennis der zaak, in haren geheelen omvang , van bedaard overleg der ontworpen raaatcegiilen en szoo««l van regtvaardigheid en billykheid, zonder welke de best doordagte maatrcgulen moeten corruëren en infructueus worden.

Dat de epincufe en meenigvuldige Deliberatien ; die dagelyks de Volks-Repraafentantcn der refpective Provinciën , fpeciaal ook die van Zeeland bezig houden, het niet mogelyk maken s om met in agtneming der noodige omzichtigheid, op alles te befluiten, binnen den termyn , die een ander Bondgenoot , de zaken welligt uit een ander oogpunt befchouwende, voor zig zeiven vol-

Sluiten