is toegevoegd aan uw favorieten.

Handvesten en onuitgegeevene charters behoorende tot de beschrijving en chronijk van Nijmegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handvesten

cum omni dominio, quod eidem gastro hactenus dignoscitur attinere

cum hominibus, nobilibus, fidelibus, tnmfierialibus, oppidanis, fiervis, manumisfis, agris , nemoribus , pratis, aquis, pascuis ,piscatiordirns, cum pertinentibus et univerfis Dominii non folum obligavimus pro fedecim millibus marcarum puri et legalis argcnti, immo ad

ma-

Stad und mit all der herfchapie, die dair tzo behoirde. Voor deeze verpanding fchijnr, onder de beleeninge van den Tol Caftro Imperiali arinexum door Keifer Hendrik de III. in den jaare 1047 , en van het Slot of den Burgt door Keifer Fredrik den I. in den jaare 1182 gedaan, het Rijk van Nijmegen, of de jurisdictie over het land en territoir tot het zelve Slot of Burcht behoorende, niet begreepen te zijn geweest. Want met betrekking tot deeze tijden, na de gedaane beleeningen van den Tol en het Burggraafje kap van het Slot, meld Pontanus Hifl. Gelr. lib. VI. pag. 122. Invenio ipfum, quodvocant, nov 1 omagense territorium per alarijum, aliosque exinde Comités auctoritate imperiali fuijfe adminiftratum, Welke Alardus Covies de Nemege men vindt in den Brief van Keifer Fredrik den I. van den 2. Aug, 1184, gelijk ook Meinardus Comes de Niumage in een brief van denzelven Keifer van den jaare 1165, bij F. van Mieris Charterb. van Hol!. I. D. bladz. 109 en 125. en Lunig Deutjch, Reichs Archiv. II. bl. 127. En hoewel' Berchemius in Caromco MS. cap. 31. aan Otto de II, na de beleeninge van Fredrik den I, het Burggraaflchap des rijks toeeigent met deeze woorden: Et Jic idem Otto, primus iutcr Gelriae Principes, Procurator Jive Advo'catus Palatu et imperii novimagenses exflitit conJittutus, vindt men echter in den Leenbrief alleenlijk melding van den Burgt (Domus Noviomagenfis) en geenzins van het Imperium, Dominium, of het Rijk van Nijmegen: vergelijk den zeiven Berchemius cap. 4r- ƒ» 5i- alwaar hij zegt: Cujus (Imperii Noviomagcnlisj nudum castrum aFredcricol. Gelriae Principibus ad precurandum Jive regenditm perpetuo erat colfatum,