Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

Na het moededeelen van de Memorie van den buitengewooncn Prüisfifchen Afgezant, denke ik mijne Leezers geenen ondienft te doen, met hen het uitgegeeven Stuk van den Heer en Meefter J. H. van Slijpe, zoo lang ftuksgcwijzc in dit mijn Weekblad meede te deelen , tot dat het geheel geplaatft zal zijn , ten einde het zelve meerder verkrijgbaar te maaken, en teevens aan ons groote oogmerk de verlichting der beneevelde Burgeroogen , te voldoen.

Omflandig Bericht van het geene den ondergeteeken' de Mr. J. H.y.'.y Slijpe, Vice Hoofd-Schout van f, , vseg&ts Hun--Hoog Mogende, binnen hunne Stad Maaftricht is wedervaar en;

Ter inftantie van Mr. J. Tulling van Oldenharneve/d, Fifeaal van de Generaliteit, uit hoofde van eene door hem opgegceve Sccreete cn I'licite Correfpondentie , tusfchen Hem ondergeteekende en Zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Hertog van Buunswijk, thans te Aaken refideerende, met oogmerk, om de Stad Maaftricht, door verraad, in handen van Zijne Keizerlijke Majefteit, over te leeveren; met bijvoeging van eenige noodzaakelijke rcmarques, omtrent het gehoude gedrag, van bovengemelde Advocaat Fifeaal, en voorts hoe deeze zaak, ten genoege van den ondergeteeken de, by den Souvereitr, naar gedaan richterlijk onderZoek, is uitgeweezen.

Opgedraasjcn aan de gezaamentlijke Ingezeetenen der Stadt Maaftricht, zyne getrouwe en geliefde Medeburgers , in het bijzonder; en voorts in 't generaal, aan geheel Nederland , en alle die geenen, voor welken, des 'ondergeteekendens Naam, Eer, en Reputatie, geproftitueert en verdacht gemaakt is, en by publieke Nieuwspapieren , op eene Infamante wijze is gecalumniëert geworden; alles ten volkoom en blijk., van des ondergeteekendens ongekreukte onfchuld, irreprochabel gedrag, en alzints Eerlijke en Getrouwe handel en wandel.

7

*-~ioo veel voorzi gtigheid, en zorg men moet bejleeden, Dat de Eer en de Onfchuld, niet verdrukt word, nog vertreeden ;

Geen minder yver diend, mijns oordeels, aangewend, Dat een Verrader word, alom, bij 't Volk bekend

D 3 Het

Sluiten