is toegevoegd aan uw favorieten.

De politique hollandais.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8a )

Frankryk by dezen Staat, in den Jaare 1644, ter vergaderinge van Hunne Hoog Mogende, alle moeite aanwendde, om de ftrengheid der wetten tegen de Catholiquen afgevaardigd te doen verzachten, en voor hen de vryheid te verwerven, van ten minften in particuliere huizen hunnen Godsdienst te mogen oefenen ? hy gebruikte dezelfde redenen vanjeannin, (Zie ter boven aangewezene plaatfe.) Maar wat was het antwoord dat hy bekwam ? — een antwoord het welk ten vollen doet zien, hoedanig men over dat poincl dacht; men zeide geene fchandelyke bygeloovigheid te kunnen gedoogen, vooral daar dezelve met Gods woord ftreed, en bekwaam was om de pauslyke hiërarchie in te voeren: by deze taal, zo onbetaamelyk, ten opzichte van den Afgezant en zynen Vorst, belyders van den Godsdienst ,welken zy zulk eenen lasterlyken naam gaven, voegde men nog de bedreiging, dat de plakaaten met grootere ftrengheid dan ooit uitgevoerd zouden worden.

Ten ty de van de groote vergadering, in den Jaare 1651 , werden de Catholiquen niet minder boosaartig mishandeld: men was ten hunnen opzichte geftreng of liever wreed genoeg van niet te willen gedoogen, dat de Franfche regimenten, in dienst van den Staat zynde, veldpredikers hadden die van hunnen Godsdienft waren, niet tegenftaande de Koning onophoudelyk vertogen deed, ten bewyze van de wreedheid die men oefende, daarin dat men zyne onderdaanen, die het tydlyke leven voor den Staat opofferden, van de eeuwige gelukzaligheid ^wilde berooven; dus fpreekt de waarheidlievende en onpartydige Aitzema. - De Zeelanders, ftelden ten zelfden tyde en in dezelfde vergadering voor, dat men geene vryheid moest vergunnen aan eene Leer, die niet geoefend kon worden, dan tot nadeel vandewaa-