Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïranschi ©mwbn teling. «5

ren. — De herfst van het jaar 1788 muntte bijzonder uit door de verlichte en belanglooze vaderlandsliefde van de Staaten van Dauphiné. Zij gaven, in veele opzigten, een model voor den toekoomenden Senaat van Frankrijk. Zij raadpleegden, even als deeze, midden onder de verfchrikkingen van minifterieele wraak en krijgsgeweld. Zij vernietigden de ongerijmde en nadeelige onderfcheiding van Orden; de drie {tanden wierden in eene Provirttie Vergadering' tot een gefmolten; en zij verklaarden, dat het recht van belastingen te leggen uiterlijk bij de Algemeene Staaten va» Frankrijk berustede. Zij (temden eene bezending naar den Koning om de bijeenroeping dier Vergadering te verzoeken. Zij wierden als om ftrijd nagevolgd door alle de gewesten, die nog de fchaduw van Provincie-Staaten overig hadden. De Staaten van Languedoc, van Velay en Vivarois, de derde (laat van Provence en alle de Municipaliteiten van Bretagne namen diergelijke befluiten, In Provence en Bretagne, daar de Adel en Geestelijkheid beevende voor hunne voorrechten, en de Parlementen beevende voor hun rechtsgebied, eeren zwakken tegenftand poogden te bieden, was de gisting bijzonder fterk. Men kan zig een denkbeeld maaken van het vuur van de algemeene denkwijs uit hec onthaal den Grave dbmïrabbau in zijne geboorte-provincie aangedaan, daar de burgers van Aix hem eene lijfwagt gaven, daar de inwooners van Marfeille hem in den Schouwburg kroonden en daar hij, onder alle de verB 5 fchrik-

Sluiten