is toegevoegd aan uw favorieten.

Vindiciæ Gallicæ of Verdediging van de Fransche omwenteling [...] tegens de aanvallen van de heeren Burke en De Calonne.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22a vsrdedigj.no van de

Omtrent hec voorrecht van vrede en oorlog, heefc de Heer buhke kortJijk (*) en de Heer de calonne zeer breedvoerig (1) hec ftelzel van de Vergadering berispc.

In de Conftitutie van Frankrijk moet de oorlog verklaard worden door een decreet van de wetgeevende Vergadering, op voorftel van den Koning. De Koring bezit bij nitfluicing hec rechc om hec eerfte voordel daartoe ce doen; die kan van geen Lid der wecgeevende Vergadering koomen. De eerfte aanmerking, welke deeze fchikking ons aanbiedt, is dat het verfchil tusfehen dezelve en de theorie van de Engelfche Conftitutie enkel in naam beftaac. Die theorie onderftelc een onafhanglijk Huis der Gemeencen, eene geftrenge verandwoordlijkheid, en eene daadlijke magc van befchuldiging te mogen inbrengen: Wierdt dit alles in enig opzigt wezenlijk uitgeoefend, is het volkoomen klaarblijklijk dac eene beflisfing coc den oorlog in alle gevallen van de raadpleeging van de wetgeevende Vergadering mcesc afhangen. Geen Staatsdienaar zou vijandlijkheden waagen zonder de goedkeuring van een lighaam, dac een zwaard boven zijn hoofd hangende hielde, en naardien deeze cheorie onderftelc, dac hec Huis der Gemeencen volkoomen buicen enigen invloed van de Kroon is, zou ook de laafte

be-

(*) BURKE p. fi05, flOff. (f) CALONNE p." .170 200.