Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3*8 VKHDÏDISING VAN Dl

nafpeurend oog van een waakzaam en verlicht volk, dan zat de aanwas van vreemde partijfchappen blijken nog hersfenfchimmiger te zijn. Alle de Staaten, die wij opgenoemd hebben, waren arm, en konden daarom ook goedkoop omgekogt worden; derzelver Regeeringsvorm was eene Ariftocratie en behoefde daarom maar eens gekogc te worden; het volk was onweetend en kon daarom door zijne regeerers ongeftraft verkogt worden. Het tegengeftelde van deeze omftandigheden zal Frankrijk behoeden, gelijk het Engeland behoed heeft, voor die „ ergste van alle kwaad." Deszelfs rijkdom maakt die onderneeming moeijelijk; deszelfs fcherpzinnigheid maakt haar gevaarlijk; de kortheid van den tijd, geduurende welken aij de magt in handen van dezelfde perfoonen laaten, maakt dat het der moeite niet waard is en dat het van geen duur kan wezen. Dat het overlaaten van de beflisfing van eenen oorlog aan de raadpleegingen van eene volks-vergadering, grootendeels, deszelfs kragt zal verminde» ren en denzelven voor alle vernielende oogmerken ontzenuwen zal, wil ik niet ontkennen. Frankrijk moet egcer, als deszelfs Conftitutie bevestigd is, in een oogpunt van verdediging, onverwinnelijk zijn ; en als deszelfs Regeering niet gefchikt is om aantevallen, is hec ook geen wonder dat de Vergadering geen voorzorg ge. bruikc heefc tegens een geval, dat haare grondbeginzelen niet kunnen onderftellen

Dee-

(*) De aanval, dien Frankrijk thans op de verbonden Vorften doet, is eigenlijk een verdedigende aanval,

even

Sluiten