is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechtsgeding van Lodewyk den Zestienden, geweezenen koning der Franschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jf6 GEVOELE N

hy zyne misdaaden bewecne! Dat hy de Vryheid van anderen aanfehouwe ! dat hybezeffe, hoe hy rechtvaardiglyk de zyne verlooren hebbe, en dat aldus, door deeze zo biliyke als langduurige llraf, de majefteit dér natuur, welke hy hoonde , en de heiligheid der wetten, die hy fchenden dorst , gewrooken werde. Ik fpaar, tot op het oogenblik, in 't welk wy over de hervorming van het lyfftraflyk Wetboek handelen zullen, myn betoog, dat de Doodftraffirydig met de natuur is; dat, wel verre van 'er het oogmerk door te bereiken, 't welk de Maatfchappy zig, in het ftraffen der fchuldigen , voorftelt, dezelve integendeel het byzonder belang, het algemeene welzyn, en de openbaare order benadeelt.

. Deeze voorafgaande aanmerking is ten minsten genoegzaam, om alle gezonde vernuften te overtuigen, dat, wanneer, in dergelyke omftandigheeden , het nationaal Wetboek , uitdruklyk, den moordbyl van boven het hoofd van dcrgelyk een fchuldigen verwydert, het niet anders dan doldriftige, onrechtvaardige cn barbaarfche Rech • ters kunnen weezen, die 'er denzclven op doen nederdaalen. Maar, vertegenwoordigende overheden! opperfte beflisfers der republiekinfche gerichtsöeffcning ! men moet u bewyzen, datzelfs dan, wanneer , in een onvolmaakt Wetboek, de hooftlftraffen de Moordenaars en de verraaders treffen, de wet van uitzondering voor den eetsten der Moordenaars , voor den verraader , by uitneemendheid, onder eene betrekking, boven alle gemecne zamenberekeningen verheven , eene rechtvaardige en welgefchikte wet zy! Waarom hebben de oude en hedendaag-

fche