is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechtsgeding van Lodewyk den Zestienden, geweezenen koning der Franschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P E V O E, L E Pf

VAN

M. G"Ü"Y MMMSJkTMT

WEGENS DEEZE VRAAG:

Welke party moet de Nationale Cotir ventie kiezen , ten opzigten van den geweeezen Koning en deszelfs familie ?

J)e vraag, of de Koning gerechtlyk geoordeeld kan worden? konde de Conltitueerende vergadering van onleedig houden ; maar.

zy komt my voor beledigende te weezen, voor. de Conventie yan 1792, in wier oogen 'er niets onfchcndbaars zyn kan, dan de rechten yan den mensch.

Kan men u waarlyk vraagen, 'of men den Koning gerechtlyk k;th oordeelen? die de Koninglyke waardigheid geöoideeld hebt?

liet is hier de vraag nie-, of gy Lodewyk gerechtlyk oordeelen kimt, maaroffy het moet: zelf deeze vraag, aldus ingerigt: Moet mende Koning gerechtlyk oordeelen ? zou niet naauwkeurig weezen ; want de Koning is niet meer, en het onderzoek, dat zy te wege zou , brengen , zou nutloos zyn voor de gloriëren het

ge-