is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte Latynsche spraakkunst of grammatica voor de schoolen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224

Vin de Tempora.

II. Van de regte rangfchikking der Tempora.

A. Agter ut dat , ne, quo, byzonder quo minus voor ne, quin, qui quae quod, cum en andere Particulen volgt geern op het Praefens en Futurum het Praefens, en op het Imperfectum, Perfectum en Plusquamperfeclum het Imperfectum. Doch hier moet men altyd agt geven op de eigenlyke beteekenis der Tempora: gevölglyk zullen er menigerlei uitzonderingen zvn:

1) Het Praefens volgt op het Praefens ; wanneer naamlyk van eene tegenwoordige zaak gefproken word , gelyk a) agter ut: rogo te, ut venias. Moeilyker is het, wanneer er een Conjuntlivus voorgaat, gelyk velim, ut iflud mox fiat, niet fieret : fi accidat, ut pater moriatur ais het gebeurde, dat Vader ftierve , fterven mogt; dus ook nemo eft tam ftultus, ut non intelligat: non fpero f ore, ut mei oblivifcaris, (want f ore is hier het Praefens). Si 'quis optavent (voor optet), ut hoe fiat: want dergelyke Perfecta worden als Praefentia aangemerkt ; b) agter ne: timeo , ne pater veniat : fi forte timeas , ne pater veniat komen mogt: vix timuerim (voor timeam), ne pater veniat. c) Agter quo : fi me impedias, quo minus fcribam als gy my verhinderen zoudt, dat ik niet fchreef: audio , te impediri, quo minus fcribas. d) Agter quin: non dubito, quin pater; hoe fciat: nemo dubitat, quin hoe efficere poffis: fuadeo tibi Mud, non, quin fciam, te rem aeque intelligere. e) Agter' qui quae quod: fi qui fint, qui dicant als er eenige waren , die zeiden : non puto hominem effe, qui difcere nolit. ƒ) Agter quis, quid, utrum, an , cur , ubi, quomodo, quando cet. B. v. fi fcias, quid velim; fi quaeras, an hoe efficere pofft n : fcribis te mirari , quomodo filius tuus dotlus fieri pofftt, fi pecunia non abundet.

Not. Egter volgt dikwils het Perfectum of Futui •um, wan. neer er van eene voorledene of toekomende zaak gefproken word. d) Perfectum , B. v. hiac fiquitur, ut Cicero erraverit : opto , ut falvus Lipfiam veneris : timeo, ne libros amijerim : non dubitas , quin hoe fecerim cet. b Futurum, B. v. hmc jeqtiitur, ut frater tuus nunquam rediturus fit: hoewel dat fit ook het Praefens is.

Ook -fomtyds het Imperfectum of Plusquamperf'ettum, gelyK die mihi, quid f accres, fi latrones te invader.ent: die mihi, quid feciffes, fi latrones te invaftife.it.

2) Het Praefens volgt op het Futurum: dit is agter ut, ne, quo, qui,i gemeenlyk dus, gelyK. coges me, ut tandem dicam zeggen zal: efficies, ut nemo te amet beminnen zal:

Cic.