is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaaten leerredenen over Paulus brief aan de Kolossensen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22$ LEERREDE

neemen en doorftaan ? Zeker, die in alle deze dingen de hand en vinger van God niet ziet, is fteekeblind. £n die deze dingen bij den ijver der Roomfche, der Muhamcdaanfche en andere zendelingen vergelijken wil, is zeer kwaadaartig. Deze toch, behalven dat zij het gedrag der Apostelen eenigzins nabootzen, toonen klaar , dat zij met blinden ijver, en gansch onoprecht te werk gaan, en geeven bij de uitkoomst blijken, dat hun toeleg is, niet zoo zeer voor God en zijnen dienst, maar wel voor zichzelven en hunnen aanhang , aanbidders , volgelingen en discipelen te maaken; althands hun gedrag, bij, dat van Jefus apostelen vergeleeken, fteekt zooaf, als de fchaduw door het lighaam, en de duisternis door het licht overtroffen worden.

3. Mijne tweede aanmerking is deze: „ Uit de handelwijze des Apostels zien wij , dat het 3, loflijk gebruik, om de gemeenten door wet„ tig gezonden leeraars te doen bezoeken, ten „ einde van derzelver gefteldheid recht bericht „ te erlangen , niet eene eigendunkelijke uitvin., ding onzer eerfte hervormers, maar wel de', gelijk eene in de apostolifche handelingen be" kende zaak zij". Volgends de lofrijke verordening onzer Dordfche Kerkvergadering, in de honderdnegenënvijftigfte zitting der nahandelingen, is beflooten: „ dat elke Clasfis eenige „ predikanten uit den haaren zou deputeeren, , ten minften twee van de oudfte, en ervaarenfte, en voorzichtigfte , om jaarlijks alle de \, kerken, zoo wel in de fteden, als ten platten „ lande, te vifiteeren, en naarftiglijk te letten, „ of de predikanten , ouderlingen en fchool. „ meesters hun ambt getrouwlijk waarneemen,

» bij